Warunki sprzedaży i dostawy

1. Ogólnie rzecz biorąc:

1.1 Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszystkich kwotowań, zamówień, potwierdzeń zamówień i dostaw od GEOVENT A/S (dalej GEOVENT), chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

1.2 Klient dokonujący zakupu/zamawiania jest dalej nazywany „Kupującym”. GEOVENT i Kupujący są wspólnie nazywani „Stronami” lub „Stronami”. Żaden nabywca końcowy/użytkownik końcowy nie może być traktowany korzystniej niż Kupujący zgodnie z niniejszymi warunkami.

2. Zawarcie umów

2.1 GEOVENT nie będzie związany umową z Kupującym, dopóki Nabywca nie otrzyma pisemnego potwierdzenia zamówienia lub dostawy GEOVENT. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy dostarczono ofertę, czy podobne oświadczenie, i niezależnie od tego, czy Kupujący zaakceptował taką ofertę lub oświadczenie.

2.2 Kupujący jest odpowiedzialny za poprawność informacji i specyfikacji w zamówieniach, w tym specyfikacji na rysunkach i podobnych dokumentach.

3. Pełnomocnictwo

3.1 Żadna osoba/firma, która jest agentem, przedstawicielem lub brokerem, nie jest uprawniona do popełnienia geoventu bez uprzedniej pisemnej zgody.

4. Ceny:

4.1 Wszystkie ceny w cennikach są cenami bieżącymi, bez PODATKU VAT, innych ceł publicznych i opakowań transportowych.

4.2 GEOVENT może, w dowolnym czasie i bez powiadomienia, dostosować ceny w cennikach, katalogach i notowaniach na podstawie zmian kursów wymiany walut, ceł, ubezpieczenia, frachtu i kosztów zakupu.

4.3 Po podpisaniu umowy, GEOVENT jest ponadto uprawniony do zmiany oferowanej ceny, w przypadku gdy wzrost cen o ponad 5% występuje w kosztach produkcji i dostawy w okresie od złożenia potwierdzenia zamówienia i do momentu dostawy. Dotyczy to na przykład, ale nie wyłącznie, wahań kursu wymiany walut, ceł, ubezpieczenia, frachtu i kosztów zakupu.

4.4 GEOVENT zastrzega sobie prawo do naliczyć opłatę manipulacyjną w wysokości 20,00 EUR za zamówienia poniżej 70,00 EUR. Podobnie geovent zastrzega sobie prawo do naliczenie opłaty za fakturowanie.

5. Miejsce i czas dostawy:

5.1 Dostawy podlegają warunkom określonym w naszym potwierdzeniu zamówienia, albo Incoterms 2010 DAP do „potwierdzonego adresu dostawy”, po czym Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty, lub Incoterms 2010 EXW, DK-Løgstrup, po czym – gdy towar jest gotowy do dostawy – niesie ze sobą ryzyko i wszystkie koszty dostawy, w tym opłaty frachtowe.
W przypadku dostawy DAP, Nabywca zostanie obciążony kwotą minimum 165 EUR na pokrycie kosztów transportu, opakowania i obsługi.
W odpowiednim czasie, Gdy dostawa jest EXW, nabywca jest zobowiązany do poinformowania GEOVENT A/S o metodzie transportu, z której zamierza skorzystać. W przeciwnym razie GEOVENT A/S ma prawo wybrać metodę transportu i trasę transportu.

5.2 W przypadku uzgodnienia ustalonego terminu dostawy firma GEOVENT ma prawo odroczyć dostawę w następujących sytuacjach: a) w przypadku siły wyższej, por. klauzula 10; b) w przypadku opóźnienia spowodowanego przez poddostawców, przewoźników i inne osoby trzecie; I c) nietypowy wpływ pogody i klimatu; d) konflikty przemysłowe, niezależnie od przyczyny; e) nakazy publiczne lub nakazy, których GEOVENT nie powinien był przewidzieć w momencie zawarcia umowy.

5.3 W przypadku znacznego opóźnienia, Kupujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Znaczne opóźnienie nie może zostać wykazane do co najmniej 30 dni po uzgodnionym terminie dostawy.

5.4 W przypadku, gdy Kupujący nie zaakceptuje dostawy w momencie dostawy, w tym niewykonania zobowiązania do odbioru, FIRMA GEOVENT ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i domagać się odszkodowania.

5.5 Ponadto GEOVENT jest uprawniony do sprzedaży lub magazynów produktów na koszt Kupującego. Podczas przechowywania produktów są one przechowywane na ryzyko Kupującego. Zwrot produktów i opakowań jest uzależniony od uprzedniej pisemnej umowy i odbywa się na koszt Kupującego. Fracht i palety, pudełka lub podobne opakowania, które są obciążane oddzielnie, nie zostaną zakłodzone. GEOVENT zastrzega sobie prawo do naliczyć opłatę zwrotną za zwrócone towary, które nie są wadliwe ze strony GEOVENT lub naszych dostawców.

6. Odsetki za zwłokę i płatności:

6.1 Cena zakupu jest wymagalna w uzgodnionym terminie płatności. Ma to zastosowanie nawet wtedy, gdy dostawa nie może nastąpić zgodnie z ustaleniami, jeśli jest to spowodowane sprawami, za które odpowiedzialny jest Kupujący.

6.2 Jeżeli Nabywca nie dokona zapłaty w terminie, a opóźnienie takie nie jest spowodowane sprawami, za które GEOVENT ponosi odpowiedzialność, GEOVENT ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości 1,5% miesięcznie lub ułamka miesiąca od dnia wymagalności oraz naliczyć zapłatę za wszystkie zafakturowane i dostarczone towary, niezależnie od wcześniej uzgodnionych warunków kredytowych, jak również GEOVENT ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

6.3 W przypadku niewywiązania się z płatności przez Kupującego, GEOVENT jest ponadto uprawniony do wstrzymania wszelkich dodatkowych dostaw na rzecz Kupującego. Ma to zastosowanie nawet wtedy, gdy dostawy są wzajemnie powiązane.

6.4 GEOVENT jest w każdej chwili uprawniony do żądania od Kupującego wystarczającego zabezpieczenia w celu zapłaty ceny zakupu i innych kosztów.

6.5 GEOVENT jest uprawniony, w całości lub w części, do przeniesienia wszelkich roszczeń wobec Kupującego na osobę trzecią bez uzyskania odrębnej zgody Kupującego.

7. Zastrzeżenie własności:

7.1 GEOVENT zachowuje własność towaru do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu, z dodaniem odsetek i kosztów oraz wszelkich wydatków związanych z towarami zapłaconymi przez GEOVENT w imieniu Kupującego.

7.2 Do czasu przekazania Kupującemu prawa własności, produkty będą ubezpieczone przez Kupującego i przechowywane oddzielnie. Kupujący zobowiązuje się nie przenosić, zastawić, dzierżawić, pożyczać lub w żaden inny sposób rozporządzać towarami bez zgody GEOVENT do czasu przekazania kupującemu własności. Ponadto Kupujący nie może dokonać żadnych zmian w dostarczonym towarze.

8. Reklamacje, wady i obowiązek kontroli:

8.1 Towary są objęte gwarancją tylko wtedy, gdy Nabywca otrzymał oddzielny dokument gwarancyjny, a gwarancja taka jest ważna tylko przez rok od 2018 roku od 2015 roku od dnia doręczenia. W każdym przypadku gwarancja nie obejmuje kabli elektrycznych, kabli hydraulicznych, kabli pneumatycznych lub węży do ekstrakcji, zużycia części lub normalnego zużycia.

8.2 Ponadto GEOVENT jest odpowiedzialny wyłącznie za produkty, które okazały się znacznie wadliwe lub wadliwe, z powodu nieodpowiedniej produkcji lub z powodu użycia wadliwych materiałów dostarczanych przez GEOVENT.

8.3 Odpowiedzialność za wady GEOVENT ma zastosowanie tylko wtedy, gdy towary są przechowywane w sposób bezpieczny i były używane prawidłowo i w normalny sposób przez Kupującego zgodnie z naszymi specyfikacjami. GEOVENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i wady spowodowane nieodpowiednią konserwacją, nieprawidłową instalacją przez Kupującego, zmianami dokonanymi bez naszej pisemnej zgody lub za naprawy, które Kupujący dokonał w sposób niedoskonały.

8.4 Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich instrukcji użytkownika, katalogów i broszur dla dostarczonych towarów oraz uzyskania wszelkich wymaganych informacji na temat zakresu stosowania i prawidłowego wykorzystania dostarczonego towaru.

8.5 Niezwłocznie po dostawie lub otrzymaniu, a także zawsze przed oddaniem do użytku, przetworzeniem lub włączeniem towarów, Kupujący musi zbadać i sprawdzić dostarczony towar w celu zapewnienia, że są one sprawne i zgodnie z dostarczonymi opisami/specyfikacjami.

8.6 Kupujący musi niezwłocznie i nie później niż osiem dni po dostarczeniu złożyć reklamację wszelkich wad. Jeżeli Kupujący nie dotrzyma tego terminu, traci się prawo do żądania powiadomienia o wadach.

8.7 W przypadku jakichkolwiek istotnych błędów lub wad, GEOVENT jest zobowiązany – według własnego uznania – do usunięcia wady, dokonania ponownego dostarczenia, zaoferowania proporcjonalnego obniżenia ceny lub do żądania odszkodowania, por., jednak punkt 14.3. Koszty transportu, koszty ubezpieczenia, koszty podróży, koszty instalacji i inne koszty związane z naprawą lub dostawą zastępczą ponosi Kupujący.

9. Odpowiedzialność za produkt:

GEOVENT ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody narożne lub szkody materialne spowodowane przez nasze towary, w przypadku gdy można uzasadnić, że szkoda lub szkoda została spowodowana winą lub zaniedbaniem produktu dostarczonego przez GEOVENT, a jeśli zostanie poparte dopuszczeniem do winy, że produkt jest wadliwy, że szkoda lub szkoda została spowodowana przez tę wadę oraz że istnieje związek przyczynowy między szkodą lub uszkodzeniem a wadą.

GEOVENT nie ponosi odpowiedzialności za szkody operacyjne, utratę czasu, utratę zysków, utratę zysków lub jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne.

10. Siła wyższa:

10.1 Jeśli dostawa, terminowa dostawa lub bezbłędna dostawa jest zapobiegana lub opóźniana z powodu zdarzeń pozostających poza kontrolą GEOVENT, w tym między innymi konfliktów przemysłowych, przerw w działaniu, epidemii, trudności transportowych lub innych awarii stron trzecich, w tym niewypłacalności dostawcy lub (podwykonawców) producenta lub podobnych, GEOVENT może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, odroczyć dostawę lub anulować zamówienie Kupującego w całości lub w części według własnej możliwości, powiadamiając Kupującego tak szybko, jak to możliwe.

11. Informacje o produkcie:

11.1 Specyfikacje techniczne i inne wskazane pomiary w katalogach mają charakter przewodni, a GEOVENT nie ponosi odpowiedzialności za błędy w tego rodzaju dokumentacji. Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej dokumentacji, w tym cenniki, są wiążące tylko w zakresie, w jakim umowa wyraźnie odnosi się do takich specyfikacji.

12. Ochrona praw:

12.1 Nabywca nie uzyskuje prawa do praw przemysłowych GEOVENT na mocy niniejszej umowy, a Kupujący nie jest upoważniony do wykorzystywania jakichkolwiek informacji o produkcie i/lub rzeczywistym produkcie w taki sposób, że prawa GEOVENT są naruszane. Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkty wytwarzane zgodnie ze wskazówkami Kupującego nie naruszają praw osób trzecich.

13. Rysunki i opisy:

13.1 Wszystkie rysunki i dokumenty techniczne dotyczące materiału lub jego przygotowania, które zostały przekazane Nabywcy przed lub po zawarciu umowy, należą do GEOVENT i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, powielane, przekazywane ani w żaden inny sposób przekazywane osobom trzecim bez naszej uprzedniej akceptacji. Na naszą prośbę, taki materiał musi zostać zwrócony.

14.Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności:

14.1 Jeśli umowa między Stronami nie stanowi inaczej, GEOVENT ponosi odpowiedzialność za szkody zgodnie ze zwykłymi przepisami prawa duńskiego. GEOVENT nie ponosi odpowiedzialności za szkody operacyjne, utratę czasu, utratę zysków, utratę zysków lub jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne.

14.2 Całkowita odpowiedzialność GEOVENT za szkody, w tym odpowiedzialność za wady i odpowiedzialność za produkt, jest jednak ograniczona do maksymalnej kwoty 5.000.000 DKK, jeśli pozwalają na to przepisy.

14.3 Jednakże odpowiedzialność z tytułu szkód i/lub opóźnień nigdy nie może przekroczyć kwoty faktury za dostawę, której dotyczy jakakolwiek odpowiedzialność.

14.4 Wszelkie szkody, za które Nabywca zamierza pociągnąć do odpowiedzialności GEOVENT, muszą zostać niezwłocznie zgłoszone na piśmie na rzecz GEOVENT i nie później niż rok po wystąpieniu szkody.

15. Spory

15.1 Wszelkie spory powstałe między Stronami będą rozstrzygane poza sądem. W przypadku gdy spór nie może zostać rozstrzygnięty poza sądem, spór zostanie rozstrzygnięty w drodze arbitrażu, chyba że GEOVENT stwierdzi, że sprawa ma zostać rozstrzygnięta przez sądy powszechne. Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy oraz zgodnie z prawem duńskim.
15.2 Jeżeli sprawa zostanie rozstrzygnięta przez sądy powszechne, postępowanie rozpoczyna się w miejscu, w którym znajduje się siedziba GEOVENT, bez względu na to, gdzie Nabywca zamieszkuje lub ma miejsce zwykłego pobytu.