Zrównoważony rozwój

Geovent w harmonii

Chcemy prowadzić Geovent w harmonii i równowadze z naszymi interesariuszami i całym społeczeństwem.
W związku z tym opracowaliśmy szereg polityk, które określają ogólne wytyczne dla naszej działalności biznesowej, w tym politykę ESG, która dotyczy między innymi zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zasady te są ustalane przez Komitet Wykonawczy i zatwierdzane przez Zarząd. Stale rozwijamy nasze zasady i zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany w razie potrzeby. Polityka jest zawarta w wizji, strategiach i planach Geovent.

W szczególności polityka ESG honoruje obowiązujące przepisy, których zawsze przestrzegamy. Ponadto nieustannie pracujemy nad wspieraniem 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

FN17, Geovent
ESG

Polityka ESG

ESG oznacza „Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny”. Pracujemy w oparciu o koncepcję „zrównoważonego rozwoju biznesu”, równoważąc zrównoważony rozwój z dobrymi praktykami biznesowymi.
Naszym punktem wyjścia są obowiązujące przepisy, których zawsze przestrzegamy.
Ponadto nieustannie pracujemy nad wspieraniem 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych w możliwym zakresie.
Definiując nasze działania, za punkt wyjścia przyjmujemy SDGs, dbając jednocześnie o to, aby nasz biznes rozwijał się pozytywnie – pod każdym względem.
Ustalamy priorytety naszych wysiłków na rzecz celów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którymi działaniami, których oczekujemy, będą miały największy wpływ w oparciu o dostępne zasoby.

Widzenie

Chcemy być firmą, która działa w sposób zrównoważony i w harmonii ze środowiskiem.
Będziemy mieli stały wzrost działalności przy jednoczesnym zmniejszeniu naszego względnego wpływu na klimat.
Podejmiemy wysiłek społeczny i pomożemy poprawić szanse ludzi wokół nas i pracowników naszej firmy.
Zadbamy o środowisko pracy, aby mniej osób zachorowało od pójścia do pracy. Będziemy pracować nad poprawą środowiska pracy i zapewnieniem, że wszyscy są traktowani przyzwoicie.

Strategia

Wykorzystamy nasze zasoby ESG, aby osiągnąć jak największy wpływ w oparciu o zasoby, którymi dysponujemy.

Dlatego wybraliśmy interwencje, które wspierają cele zrównoważonego rozwoju, w których możemy wywrzeć największy wpływ.
Poniżej krótko opisujemy, nad którymi SDGami będziemy przede wszystkim pracować. Należy pamiętać, że niektóre działania wspierają więcej niż jeden cel zrównoważonego rozwoju, a niektóre wspierają cele zrównoważonego rozwoju, których nie zdefiniowaliśmy jako nasz główny cel.

Nawiązujemy bezpośrednio do 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ
Postanowiliśmy skupić się na:

Cel 3 – Dobre zdrowie i dobre samopoczucie

„Musimy zapewnić zdrowe życie i promować dobrobyt dla wszystkich i w każdym wieku”

Skupiamy się na,
• zmniejszenie liczby zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem w miejscach pracy i wokół nich.

Zapewnimy
• zwiększenie świadomości konsekwencji narażenia na zanieczyszczenia w miejscu pracy.
• Zwiększona świadomość produktów, które usuwają zanieczyszczenia z miejsc pracy i produktów, które wypełniają usuwane powietrze.
• zwiększone wykorzystanie takich produktów.
• zwiększona edukacja i szkolenia w zakresie prawidłowego użytkowania produktów.

Cel 8 – Godne miejsca pracy i wzrost gospodarczy

„Musimy promować trwały, sprzyjający włączeniu społecznemu i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich”

Skupiamy się na,
• pomoc młodym ludziom w znalezieniu pracy, edukacji i szkoleń, ochrona praw pracowniczych i tworzenie bezpiecznego środowiska pracy.

Zapewnimy
• aby więcej młodych ludzi znalazło pracę, edukację i szkolenie – w tym tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy.
• aby pracownicy w firmach naszych i naszych interesariuszy pracowali w zdrowym i dobrym środowisku pracy w godnych warunkach.

Cel 12 – Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja

„Musimy zapewnić zrównoważone wzorce konsumpcji i produkcji”

Skupiamy się na
• Zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych i zarządzanie nimi, odpowiedzialne gospodarowanie chemikaliami i odpadami oraz zmniejszanie ilości odpadów.

Zapewnimy
• oferowanie produktów zmniejszających ślad węglowy systemów ekstrakcji.
• zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych.
• zmniejszenie ilości odpadów.
• aby wytworzone odpady były traktowane w sposób odpowiedzialny.

Raport zrównoważonego rozwoju Geovent

Zobowiązaliśmy się do sporządzania corocznego raportu ESG, który opisuje wyniki minionego roku oraz cele i inicjatywy na najbliższe lata.

W ramach tego zobowiązania dołączyliśmy do inicjatywy Science Based Targets (SBTi) wraz z ponad 4000 firm na całym świecie.

Cele oparte na badaniach naukowych zapewniają firmom jasno określoną ścieżkę redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG), pomagając zapobiegać najgorszym skutkom zmian klimatu i przyszłościowemu rozwojowi biznesu.

Cele uznaje się za „oparte na podstawach naukowych”, jeżeli są zgodne z tym, co najnowsza nauka o klimacie uznaje za niezbędne do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego.

Dołączyliśmy do SBTi, aby upewnić się, że chcemy podjąć wysiłek w celu osiągnięcia porozumienia paryskiego poprzez zmniejszenie emisji CO2. Jednocześnie chcemy inspirować inne firmy do tego samego.

Jako SMV zobowiązujemy się do zmniejszenia emisji CO2 w zakresie 1 + 2 o 42% w latach 2021-2030. Spodziewamy się wzrostu naszej działalności o około 80% od teraz do 2030 r., Co jest brane pod uwagę w obliczeniach.

Największa część naszej emisji pochodzi jednak z zakresu 3. Zobowiązaliśmy się do pomiaru i rejestrowania naszych emisji z zakresu 3 i będziemy pracować nad ich ograniczeniem, chociaż nie jest to wymagane.

Jednocześnie będziemy pomagać innym w ograniczaniu emisji CO2, dzieląc się naszą wiedzą i promując produkty redukujące emisję CO2.

Science based targets

Proszę pobrać

nasz raport ESG w celu uzyskania dalszych informacji.

2022